Nasza firma.

Columbus Mckinnon Polska Sp. z o.o. wchodzi w skład międzynarodowego koncernu Columbus Mckinnon Corporation.

 

Polityka ochrony danych

Data wejścia w życie: 25 maj 2018 roku              

 

Spółka Columbus McKINNON przywiązuje dużą wagę do ochrony Państwa praw związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych. Przetwarzamy dane osobowe gromadzone w kontekście wizyty na naszej stronie internetowej zgodnie z przepisami i regulacjami obowiązującymi w kraju, w którym ma swoją siedzibę spółka odpowiedzialna za przetwarzanie Państwa danych osobowych.

 1. Adres kontaktowy odpowiedzialnej organizacji, Inspektor Ochrony Danych:

Lutz Preyer
Human Resource Director, CMCO Region EMEA
STAHL CraneSystems GmbH
Daimlerstr. 6 | 74653 Künzelsau | Germany
T +497940 1282217 / F +497940 1282120
Mobile +49 162 2824258
lutz.preyer@stahlcranes.com

 1. Gromadzenie danych osobowych

Gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę internetową, nasze serwery sieci Web standardowo przechowują informacje takie jak: adres IP oraz domena, z której uzyskuje się dostęp, data i godzina odwiedzin, witryna, którą odwiedzono, a także informacje techniczne dotyczące wizyty (metoda http, wersja http, kod statusu http, długość przesyłanych danych, wykorzystywana przeglądarka).

W przypadku użytkowników którzy logują się w naszej witrynie, przechowujemy również identyfikator użytkownika konieczny do logowania.

Gdy użytkownik korzysta z naszych aplikacji sieci web (np. programy aplikacji CAD&go), możemy również przechowywać informacje wymagane do efektywnego korzystania z tych aplikacji (język, identyfikator sesji, etap konfiguratora, wybrane dane w ramach konfiguratora). 

 

Możemy również gromadzić dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, dane kontaktowe i dane dotyczące komunikacji, szczegóły umowy, kontakty i dobrowolne oświadczenia, jeśli udostępnią nam Państwo te dane z własnej inicjatywy, na przykład podczas rejestracji, w ramach ankiety lub konkursu wspierającego sprzedaż lub w trakcie realizacji umowy.

Niektóre gromadzone przez nas informacje są publicznie dostępne. Dotyczy to na przykład informacji udostępnianych w portalach społecznościowych, takich jak Facebook i LinkedIn, lub na kanale YouTube.

 1. Ograniczenie celu przetwarzania i ujawnianie danych osobowych

Państwa dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu zgodnym z tym, dla którego zostały nam ujawnione, bądź w podobnych celach.

Informacje, które gromadzimy na Państwa temat, są wykorzystywane do różnych celów, takich jak:

 • zawarcie lub realizacja zawartej z Państwem umowy:
 • przetwarzanie nabycia produktów i usług lub zamówień na takie produkty i usługi zgodnie z naszymi Warunkami [Proszę wstawić link];
 • komunikowanie się z Państwem w sprawie zleceń, zakupów, zwrotów i usług
 • realizacja naszych uzasadnionych celów biznesowych, takich jak:
 • udzielanie odpowiedzi na Państwa zapytania i prośby o informacje;
 • prowadzenie, ulepszanie i analiza naszych witryn internetowych, aplikacji mobilnych, reklam oraz oferowanych produktów i usług;
 • wykrywanie przypadków naruszenia bezpieczeństwa lub oszustwa, zapobieganie im i prowadzenie dochodzenia;
 • poprawianie funkcjonalności naszych witryn internetowych oraz aplikacji mobilnych; oraz
 • w kontekście transakcji między przedsiębiorstwami (np. restrukturyzacja przedsiębiorstwa, sprzedaż lub cesja aktywów, fuzja) oraz w celu ochrony naszych praw lub mienia, w celu wyegzekwowania naszych warunków korzystania oraz not prawnych, ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych
 • wypełnienie zobowiązań prawnych, na przykład obowiązku prowadzenia odpowiednich rejestrów dla celów administracji wewnętrznej oraz zobowiązania wynikającego z odpowiednich przepisów (np. przepisów prawa podatkowego, przepisów dotyczących bezpieczeństwa produktów);
 • na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, na przykład dotyczącej korzystania z określonych plików cookie i przesyłania Państwu (pocztą elektroniczną oraz za pomocą innych środków elektronicznych) spersonalizowanych informacji o promocjach oraz ofert specjalnych bądź informacji o naszych produktach, usługach, wydarzeniach bądź innych materiałów promocyjnych ; oraz
 • do celów niepowiązanych z celami opisanymi w niniejszej Polityce ochrony pod warunkiem przesłania Państwu wcześniejszego zawiadomienia.

W zakresie, w jakim gromadzenie Państwa informacji osobowych opiera się na zgodzie, warto zauważyć, że mogą Państwo w każdej chwili wycofać taką zgodę ze skutkiem na przyszłość. Jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe ze względu na uzasadniony interes naszej firmy, przysługuje Państwu prawo do niewyrażenia zgody na takie przetwarzanie ze skutkiem na przyszłość. Jeśli chcą Państwo wycofać zgodę lub wyrazić sprzeciw, prosimy o przesłanie nam odpowiedniego wniosku na powyższy adres.

 1. Udostępnianie danych osobowych

Możemy udostępnić Państwa dane osobowe do celów wskazanych powyżej.

Dane osobowe zostaną przekazane spółkom stowarzyszonym w ramach naszej grupy kapitałowej (CMCO). Takie dane będą przekazywane wyłącznie instytucjom i organom rządowym na podstawie obowiązujących krajowych przepisów prawnych.

Możemy również udostępniać dane osobowe usługodawcom w związku z prowadzeniem tej witryny internetowej i działalnością naszej firmy, np. dla celów hostingu witryny internetowej, świadczenia naszych usług i rozpowszechniania materiałów promocyjnych. Nasi pracownicy zobowiązali się do zachowania poufności oraz ochrony powierzonych nam danych osobowych.

 

Możemy udostępniać dane osobowe innym stronom trzecim w związku z restrukturyzacją przedsiębiorstwa, sprzedażą lub cesją aktywów, fuzją lub zbyciem naszej firmy i spółek stowarzyszonych.

 

Gdy udostępniamy Państwa dane osobowe w ramach naszej grupy kapitałowej lub usługodawcom, stosujemy zabezpieczenia umowne w celu zapewnienia, że Państwa dane będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych.

Gdy udostępniamy Państwa dane podmiotowi mieszczącemu się poza terenem Unii Europejskiej, wdrażamy - w sposób zgodny ze stosownymi wymogami prawnymi - odpowiednie środki w celu zapewnienia, że Państwa dane będą chronione w sposób spełniający standardy obowiązujące w Unii Europejskiej. Środki te mogą obejmować podpisywanie standardowych klauzul umownych z podmiotami spoza terenu UE otrzymującymi Państwa dane. Możecie Państwu wymagać od nas informacji dotyczących postanowień umownych (oraz przesłania ich kopii), na podstawie których przekazujemy dane osobowe do kraju niezapewniającego w swoim prawie poziomu ochrony danych równego poziomowi wynikającemu z przepisów obowiązujących w krajach UE.

 1. Prawa

Zgodnie z RODO i zastrzeżeniem ograniczeń przysługuje Państwu prawo do wymagania dostępu do Państwa danych osobowych, ich poprawienia, usunięcia, ograniczenia i zaprzestania przetwarzania, przenoszalności oraz niepodlegania decyzjom podejmowanym w sposób automatyczny. Mogą Państwo na przykład zażądać od nas potwierdzenia, czy przechowujemy jakiekolwiek dane, które Państwa dotyczą, i - w odpowiednich przypadkach - złożyć wniosek o przekazanie kopii Państwa danych osobowych. Jeśli wyrażą Państwo zgodę, przysługuje Państwu prawo do wycofania jej w dowolnej chwili ze skutkiem na przyszłość. Jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe ze względu na uzasadniony interes naszej firmy, mają Państwo prawo do niewyrażenia zgody na takie przetwarzanie ze skutkiem na przyszłość.

Wnioski dotyczące egzekwowania Państwa praw powinny być kierowane na adres wskazany w informacjach kontaktowych podanych powyżej.

Jeśli mimo dokładania wszelkich starań w celu zapewnienia poprawności i dokładności danych, przechowywane informacje okażą się nieprawidłowe, skorygujemy je po otrzymaniu odpowiednich instrukcji na piśmie. Prosimy o kontakt, jeśli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe nie są dokładne, kompletne lub aktualne.

Jeśli Państwa zdaniem sposób, w jaki przetwarzamy Państwa dane osobowe narusza obowiązujące przepisy, przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi organowi nadzorczemu.

 1. Przechowywanie 

Podejmujemy wszelkie stosowne kroki w celu usunięcia wszelkich danych osobowych lub pozbawienia ich elementów pozwalających na identyfikację, gdy:

 • nie potrzebujemy już danych osobowych do żadnego z celów, dla których gromadzono dane osobowe, lub w powiązanym celu; oraz
 • nie jesteśmy zobowiązani do zachowania danych osobowych ma mocy przepisów, decyzji organu nadzoru lub orzeczenia sądu/trybunału.

Możemy usunąć dane osobowe wcześniej (w całości lub w części), jeśli ustalimy - według naszego uznania - że ich przechowywanie stanowi naruszenie naszych Warunków świadczenia usług, niniejszej Polityki ochrony danych bądź też z innych względów lub bez powodu.

 1. Bezpieczeństwo danych

CMEP stosuje techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony zarządzanych przez siebie danych osobowych przed przypadkowymi lub umyślnymi manipulacjami, utratą, zniszczeniem bądź dostępem osób nieupoważnionych. Nasze środki bezpieczeństwa, takie jak szyfrowanie danych, są regularnie dostosowywane i doskonalone zgodnie z rozwojem technologii. Choć wdrożyliśmy technologie i procedury bezpieczeństwa z myślą o zabezpieczeniu Państwa danych osobowych, żaden system ani sieć nie gwarantuje stuprocentowego bezpieczeństwa.

 1. Linki do witryn internetowych innych dostawców

Nasza witryna internetowa może zawierać łącza do witryn internetowych innych dostawców. CMEP upewnia się, że w chwili umieszczenia łącza, bezpośrednio połączone strony nie zawierają treści niezgodnych z prawem. CMEP nie ma jednak żadnego wpływu na zawartość stron, do których prowadzą łącza, i nie może regularnie monitorować tych stron. W związku z tym CMEP nie może odpowiadać za treść stron, do których prowadzą łącza, jeśli zmieniła się ona od chwili ich utworzenia. Niniejsza Polityka ochrony danych nie odnosi się do witryn internetowych, do których prowadzą łącza.

 

 1. Pliki cookie

Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa przechowuje na komputerze. Pliki cookie nie powodują uszkodzenia komputera i nie zawierają wirusów. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie, ale mogą Państwo zmienić ustawienia, tak aby ta funkcja została wyłączona w przeglądarce. Dzięki wykorzystywanym przez CMEP plikom cookie możemy udoskonalić naszą ofertę, tak aby była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczna i bezpieczna.

Pliki cookie, których używamy, to tak zwane „sesyjne pliki cookie”. Są automatycznie usuwane po zakończeniu odwiedzin na stronie. Mogą Państwo również wyświetlić naszą witrynę bez plików cookie, choć może to ograniczyć możliwość korzystania z niektórych funkcji. Poniżej można znaleźć krótki opis wykorzystywanych przez nas plików:

Dostawca

Pliki cookie

Rodzaj pliku cookie

Cel

Czas przechowywania pliku cookie

(np. Google, Inc.)

(np. _ga)

(np. sesyjny plik cookie)

(np. pomaga nam ocenić sposób, w jaki użytkownicy korzystają z treści naszych stron internetowych) Pliki cookie są instalowane przez narzędzie o nazwie „Google Analytics".)

Podczas sesji

 

Google Analytics

Niniejsza witryna korzysta z Google Analytics, internetowej usługi analitycznej Google Inc („Google”). Google Analytics używa plików cookie do analizy sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z witryny. Generowane przez pliki cookie informacje na temat sposobu korzystania przez użytkownika z witryny internetowej (włącznie z adresem IP) będą przechowywane na serwerze Google znajdującym się w USA. Adres IP użytkownika znajdującego się na terenie Unii Europejskiej Europejskiego Obszaru Gospodarczego zostanie wcześniej obcięty przez Google. W wyjątkowych okolicznościach pełny adres IP zostanie zapisany na serwerze Google w USA i tam obcięty. Google będzie korzystać z tych informacji w naszym imieniu na potrzeby oceny sposobu korzystania z tej witryny internetowej przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu w witrynie oraz świadczenia firmie innych usług związanych z korzystaniem z tej witryny i Internetu. Google może również przekazywać te informacje stronom trzecim, jeżeli jest to wymagane przepisami prawa lub jeżeli takie strony trzecie przetwarzają te informacje na zlecenie Google. Adres IP przekazywany przez przeglądarkę w ramach usługi Google Analytics nie będzie kojarzony z żadnymi innymi danymi będącymi w posiadaniu Google. Użytkownik może wyłączyć stosowanie plików cookie, dokonując stosownych ustawień w przeglądarce. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku niektóre funkcje tej witryny mogą być niedostępne.

Użytkownik może również zablokować zbieranie przez pliki cookie danych dotyczących korzystania z tej witryny internetowej, postępując zgodnie z instrukcjami, które są dostępne na stronie:

Dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout? hl=de

 

Technologia „Nie śledź” – Niektóre nowsze przeglądarki internetowe posiadają opcję „Nie śledź”, która przesyła nagłówek „Nie śledź” do odwiedzanych witryn internetowych z informacją oznaczającą, że użytkownik nie chce, aby jego aktywność była śledzona. Obecnie nie odpowiadamy na sygnały „Nie śledź” przeglądarki.

Opt out – Można zablokować pliki cookie, sygnały nawigacyjne w sieci Web, tagi jednostki oraz magazyn lokalny HTML5, dostosowując odpowiednie ustawienia w przeglądarce. Każda przeglądarka jest inna, ale w wielu popularnych przeglądarkach (Internet Explorer, Chrome, Firefox i Safari) dostępne są preferencje lub opcje, które można dostosować, tak aby akceptowały lub blokowały pliki cookie oraz pewne inne technologie, zanim zostaną pobrane lub zainstalowane, lub które umożliwiają usuwanie lub blokowanie użycia bądź instalacji wszystkich określonych technologii. Instrukcje dotyczące prawidłowego modyfikowania ustawień przeglądarki można znaleźć w menu Pomoc przeglądarki

 

 1. Aktualizacje polityki ochrony danych dotyczącej tej witryny internetowej

Ze względu na ciągły rozwój technologii internetowych CMEP ma prawo w każdej chwili wprowadzić zmiany w niniejszej polityce ochrony danych, przestrzegając przepisów dotyczących ochrony prywatności oraz ochrony danych.

TPL_BEEZ5_ADDITIONAL_INFORMATION

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi. Polityka prywatności